Vyber zdroj u kterého proběhlo měření

Teplota oC
Vydatnost l/min
Tvrdost mmol/l
pH
Dusičnany mg/l
Konduktivita μS/cm
Dusitany mg/l
TDS ppm
Amonium/Amoniak mg/l
Fosfáty mg/l
Do veličin, které nebyly měřené nezadávejte 0, ponechte políčka prázdná.
Počasí
Měřič
Datum